ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Άνω των 30€ στην Ελλάδα, άνω των 70€ στο μεγαλύτερο μέρος της ΕΕ

CLUB MEMBER CARD

Προνόμια και προσφορές

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Σε 15 ημέρες από την αγορά

Όροι χρήσης διαγωνισμού "Happy Holidays 2019"

Στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης σήμερα, Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2019, η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΣΜΟΜΟΔΑ ΕΙΔΗ ΜΟΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΚΟΣΜΟΜΟΔΑ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, Εγνατία – Συμμαχική Οδός (Αερογέφυρα Ωραιοκάστρου), και εκπροσωπείται νόμιμα διοργανώνει διαγωνισμό - δημόσια προσφορά για τους επισκέπτες/αναγνώστες της ιστοσελίδας www.docaofficial.com στο Instagram και στο Facebook.
Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «ΟΡΟΙ») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο διαγωνισμό κάθε ενδιαφερόμενου και της ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο αυτού.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους. Η τυχόν μεταβολή των όρων θα πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσης στον οικείο διαδικτυακό τόπο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ www.docaofficial.com ή/και στο facebook ή/και στο Instagram ή/και σε μέσα μαζικής ενημέρωσης της επιλογής της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τροποποίηση.

1. Δικαίωμα συμμετοχής. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι χρήστες- επισκέπτες της σελίδας του διαδικτυακού τόπου www.docaofficial.com, διαθέτουν δημόσιο προσωπικό λογαριασμό στο Instagram ή/και στο Facebook, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και αποδέχονται τους Όρους του παρόντος. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα μιας συμμετοχής καθ' όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού και θα μπορεί να κερδίσει μόνον ένα (1) δώρο. Συμμετέχων ο οποίος κληρώνεται ως νικητής αποκλείεται από το υπόλοιπο της διαδικασίας κλήρωσης. Για τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δυνάμει του παρόντος όρου, νόμιμος δικαιούχος οποιουδήποτε δικαιώματος που προβλέπεται ρητά (π.χ. συμμετοχής στην κλήρωση, δώρου σε περίπτωση ανάδειξης) είναι μόνον ο χρήστης - επισκέπτης που κάνει εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας (newsletter), εγγραφή (subscribe & follow) στις σελίδες της εταιρείας στο instagram ή/και στο facebook,"like" στο post του διαγωνισμού στο instagram ή/και στο facebook και κάνει αναφορά (mention) σε ονόματα τριών (3) φίλων του. Προχωρώντας στις ανωτέρω ενέργειες, o ενδιαφερόμενος ρητά αποδέχεται τους Όρους Χρήσης του διαδικτυακού τόπου www.docaofficial.com. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων του Διαγωνισμού και τα σχόλια που δεν προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή περιέχουν προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο, δεν περιέχουν περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή δημιουργούν διακρίσεις σε βάρος ατόμων λόγω φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, ή αντίκεινται στις κείμενες διατάξεις ή είναι με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπή. Άκυρες θα θεωρηθούν τα σχόλια κάτω από σχόλια άλλων συμμετεχόντων. H Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τα σχόλια των χρηστών καθώς και σε περίπτωση λάθους καταχώρησης ή ελλιπών στοιχείων. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές. Περαιτέρω, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Για τη συμμετοχή στον παρών Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά προϊόντων από την Εταιρεία ή η με οποιονδήποτε τρόπο από μεριάς των συμμετεχόντων διακινδύνευσης κάποιου χρηματικού ποσού με σκοπό το κέρδος.

2. Αποκλειόμενα πρόσωπα. Οι εργαζόμενοι της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ καθώς και όσοι συνδέονται με αυτούς με συγγένεια έως και β' βαθμού καθώς και οι σύζυγοι αυτών, δεν έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

3. Περιγραφή του Διαγωνισμού. Η έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό επιτυγχάνεται εφόσον ο χρήστης/συμμετέχων κάνει εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας (newsletter), εγγραφή (follow & subscribe) στις σελίδες της εταιρείας στο instagram ή/και στο facebook, "like" στο post του διαγωνισμού στο instagram ή/και στο facebook και αναφέρει ("mention") στα σχόλια ("comments") τα ονόματα 3 φίλων του. Ο επισκέπτης αποδέχεται τους παρόντες όρους διαγωνισμού και λαμβάνει αυτομάτως συμμετοχή στην κλήρωση. Σχόλια με κακόβουλο ή προσβλητικό περιεχόμενο θα αφαιρούνται και οι υποβάλλοντες αυτά θα αποκλείονται από την κλήρωση.

4.Αντικείμενο Διαγωνισμού: O νικητής για τον διαγωνισμού του facebook κερδίζει το προϊόν με κωδικό 15387, ενώ ο νικητής του διαγωνισμού στο instagram κερδίζει το προϊόν με κωδικό 15386.

5. Προθεσμία συμμετοχής στο διαγωνισμό: Η διάρκεια του εν λόγω Διαγωνισμού αρχίζει την Παρασκευή 16/12/2019 και ώρα 13:00 και λήγει την 22/12/2019 και ώρα 23:59 Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων του Διαγωνισμού και μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης του ως άνω Διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή. Απόπειρα συμμετοχής πριν ή μετά τις προαναφερθείσες ημερομηνίες διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι ανυπόστατη. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να περιορίσει ή παρατείνει τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού, με τροποποίηση των παρόντων όρων. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από την δημοσίευσή της στη σελίδα του Διαγωνισμού στον Ιστότοπο. Ο Χρόνος Έναρξης και Λήξης του Διαγωνισμού, ο χρόνος ενεργής αποστολής της συμμετοχής και της λήψης οποιουδήποτε σημείου, καθώς και η μέτρηση όλων των σχετικών με τον Διαγωνισμό ενδείξεων θα γίνεται βάσει του ηλεκτρονικού υπολογιστή που θα χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό αυτό από την Εταιρεία και όχι των εκάστοτε ενδείξεων των υπολογιστών των συμμετεχόντων.

6. Τόπος χρόνος και διαδικασία ανάδειξης νικητών του διαγωνισμού και προθεσμία αποδοχής δώρων: Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει στις 23/12/2019 και ώρα 15:00, στα γραφεία της Εταιρείας (Εγνατία και Συμμαχική Οδός – Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης) κατόπιν συλλογής των usernames και απαντήσεων των χρηστών που έχουν αναρτήσει σχόλιο σύμφωνα με τους παραπάνω όρους και μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας παραγωγής τυχαίων κωδικών (ηλεκτρονική κλήρωση). Τα αποτελέσματα της κλήρωσης δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ή να προσβληθούν με οποιοδήποτε ένδικο μέσο. Η Εταιρεία δικαιούται να ματαιώσει την κλήρωση ή να μεταβάλει την ημερομηνία διεξαγωγής της. Η ανωτέρω ηλεκτρονική κλήρωση, θα αναδείξει έναν (1) νικητές. Αν το ίδιο φυσικό πρόσωπο αναδειχθεί νικητής περισσότερες από μία φορές, ισχύει η πρώτη χρονικά συμμετοχή και μόνον. Τα ονόματα (username) των νικητών θα αναρτηθούν στην σελίδα https://www.facebook.com/Docagr/ που διατηρεί η Εταιρεία στον διαδικτυακό τόπο κοινωνικής δικτύωσης, και οι νικητές θα ενημερωθούν για την ανάδειξή τους από την ως άνω ανακοίνωση στο Facebook ή/και στο Instagram καθώς και με προσωπικό μήνυμα στον προσωπικό τους λογαριασμό στο Facebook ή/και Instagram. Ο νικητής καλείται να επικοινωνήσει με την Εταιρεία με προσωπικό μήνυμα, από τον συγκεκριμένο λογαριασμό που χρησιμοποιήθηκε για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, στον διαδικτυακό τόπο https://www.facebook.com/Docagr/, εντός επτά (7) ημερών από την ανακοίνωση του ονόματος του, και να δηλώσει και τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας του (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας). Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους - φύσεως, σχετικά με εκούσια από μέρους του συμμετέχοντος/επισκέπτη δημοσίευση προσωπικών στοιχείων ή άλλων ευαίσθητων πληροφοριών. Σε τυχόν περιπτώσεις αυτού του είδους οι συμμετέχοντες/επισκέπτες αποδέχονται πλήρως και αποκλειστικά την ευθύνη για τις τυχόν ενδεχόμενες συνέπειες, ακόμη και της περίπτωσης κακοπροαίρετων παρενοχλήσεων από τρίτους. Σε περίπτωση που ο/οι νικητές, το όνομα των οποίων θα έχουν ανακοινωθεί, δεν επικοινωνήσει/ουν εμπροθέσμως με την Εταιρεία ως ανωτέρω ή/και δεν αποδεχτεί/ουν το προσφερόμενο σε αυτόν/ους Έπαθλο αυτοδικαίως και αυτομάτως θα απολέσουν οριστικά το Έπαθλο. Αν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές για οποιονδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Εταιρείας μέχρι την ημέρα που προβλέπεται από τους παρόντες όρους, η Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους συγκεκριμένους νικητές και η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει κατά την διακριτική της ευχέρεια το Έπαθλο που δεν αναζητήθηκε και ή δεν παραλήφθηκε έγκαιρα από το/ους νικητή/ες, οπότε και απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον/ ους αντίστοιχο/ους νικητή/ες. Σε κάθε περίπτωση οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο - ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης του Επάθλου - μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που δεν πληροί τους παρόντες όρους στο σύνολο τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) λόγω κωλύματος βάσει των παρόντων όρων, (γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους, (δ) αν δεν εμφανίσει νόμιμο έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητα του και την ηλικία του κατά την παραλαβή του Επάθλου και (ε) σε περίπτωση που δεν προκύπτει ταυτοπροσωπία μεταξύ του λογαριασμού μέσω του οποίου έλαβε συμμετοχή στη δημόσια προσφορά ο χρήστης - επισκέπτης και του φυσικού προσώπου που διεκδικεί το δώρο. Σε περίπτωση που η συμμετοχή ακυρωθεί μετά την απόδοση του επάθλου, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, πέρα από οποιαδήποτε άλλη αξίωση, να αιτηθεί και την απόδοση του επάθλου που θα έχει αποδοθεί.

7. Φύση Διαγωνισμού: Τα δώρα του διαγωνισμού είναι ήδη προκαθορισμένα και συγκεκριμένα, και αποκλείεται η μεταβίβαση, η ανταλλαγή ή η εξαργύρωσή τους. Σε περίπτωση που πρόσωπο που αναδειχθεί νικητής του διαγωνισμού έχει δηλώσει λανθασμένα ή ανακριβή στοιχεία κατά τη συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγηση του δώρου. Τα δώρα, που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους, παρέχονται στην κατάσταση, την οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειομένης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης των πωλητών ή άλλων διατάξεων, που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ή νομικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λπ. έναντι της άνω εταιρείας. Η δε υποχρέωση της άνω εταιρείας εξαντλείται στην παράδοση αυτών. Η ευθύνη της εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των καθορισμένων ως άνω δώρων. Η ανωτέρω εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα και τη χρήση τους ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

8. Παραλαβή δώρου: Οι νικητές θα παραλάβουν τα δώρα τους, κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία, στον τόπο κατοικίας τους μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών. Τα δώρα παραλαμβάνουν οι ίδιοι οι νικητές μετά από ταυτοποίηση των στοιχείων τους με επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου που να αποδεικνύει την ταυτότητά τους. Σε περίπτωση που οι ίδιοι δεν μπορούν να παραστούν στην παραλαβή του δώρου, οφείλουν να ορίσουν νόμιμο εκπρόσωπο τους, του οποίου επίσης τα στοιχεία θα πρέπει να ταυτοποιηθούν μαζί με αυτά κάθε νικητή, κατά την παραλαβή των δώρων.

9. Τύχη δώρου σε περίπτωση κλήρωσης αποκλειόμενου προσώπου. Στην περίπτωση που κάποιος συμμετέχων εργάζεται στην Εταιρεία, ή είναι συγγενικό του πρόσωπο έως και β' βαθμού και ανακηρυχθεί νικητής, ή σε περίπτωση που αναδειχθεί νικητής ανήλικο πρόσωπο το δώρο θα μείνει αδιάθετο.

10. Συναίνεση του δικαιούχου σε διαφημιστική προβολή. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το όνομα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες των νικητών και των συνοδών τους στο site της ή/και σε οποιαδήποτε έντυπο ή μέσα μαζικής ενημέρωσης και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος όπως ενδεικτικά της παραλαβής του δώρου. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επίσης διατηρεί το δικαίωμα στη χρήση του ονόματος των νικητών και των συνοδών τους καθώς και των φωτογραφιών τους για λόγους διαφημιστικής προβολής από την ίδια, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Άρνηση νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί, δίνει στο δικαίωμα στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ να αρνηθεί την χορήγηση του σχετικού δώρου. Οι δικαιούχοι δηλώνουν ότι συγκατατίθενται στη χρήση των οποιαδήποτε αρχείων προβολής (βίντεο, φωτογραφία κλπ) που υλοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του διαγωνισμού ή της παραλαβής του δώρου.

11. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων – Δήλωση συναίνεσης: Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει πλήρως την ιδιωτικότητα των χρηστών/συμμετεχόντων στο διαγωνισμό και την ασφάλεια των δεδομένων τους, σε πλήρη εναρμόνιση με την κείμενη ευρωπαϊκή (Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 2016/679) και εθνική νομοθεσία. Η Εταιρεία η ίδια ή/και μέσω τρίτων ως εκτελούντων την επεξεργασία κατ' εντολή και για λογαριασμό της θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων, που αυτοί θα υποδείξουν κατά τη διάρκεια του παρόντος διαγωνισμού, στην έδρα της που βρίσκεται στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, και μετά το πέρας του παρόντος Διαγωνισμού και την παράδοση του Επάθλου. Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό κάθε Συμμετέχων παρέχει την συναίνεση του σε αυτή την επεξεργασία. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα τηρούνται από την Εταιρεία ή/και από τρίτους ως εκτελούντες την επεξεργασία κατ' εντολή και για λογαριασμό της Εταιρείας για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κάθε Συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα υποβολής έγγραφου αιτήματος στην Εταιρεία (στην διεύθυνση Εγνατία και Συμμαχική Οδός – Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης) για πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή ή περιορισμό της επεξεργασίας καθώς και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία και το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων βάσει της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Κάθε Συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει οποτεδήποτε την συναίνεση του στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην συναίνεση πριν από την ανάκλησή της. Κάθε Συμμετέχων δεν θα δικαιούται να έχει πρόσβαση σε υλικό που περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα που ανήκουν σε άλλα πρόσωπα. Αρμόδια αρχή για υποβολή παραπόνων είναι η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων των χρηστών/ συμμετεχόντων μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (www.docaofficial.com).

12. Περιορισμός ευθύνης εταιρείας. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου της τα διατηρούμενα αρχεία της αλλοιωθούν ή καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς. Ρητώς δηλώνεται και αναγνωρίζεται ανεπιφύλακτα από τους συμμετέχοντες στον παρόντα διαγωνισμό πως η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη έχει για οποιαδήποτε πλημμέλεια/ζημία/διαφέρον/εμπλοκή/ανωμαλία τυχόν προκύψει από το δώρο που κερδίσουν. Έξοδα που σχετίζονται με την παραλαβή και χρήση του δώρου βαρύνουν αποκλειστικά τους νικητές.

13. Αποποίηση Ευθύνης Εταιρείας: Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες αγνοήσουν τους όρους και οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι θα αποζημιώσουν πλήρως την Εταιρεία έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων από οποιονδήποτε τρίτο που προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των όρων. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τα σχόλια των χρηστών καθώς και σε περίπτωση λάθους καταχώρησης ή ελλιπών στοιχείων. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, εάν για λόγους που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου της, η λήψη των συμμετοχών αποτύχει ή καθυστερήσει ή τέλος, αν τα τηρούμενα από αυτήν αρχεία καταστραφούν, μερικά ή ολικά. Διευκρινίζεται ότι ο παρών Διαγωνισμός δεν διενεργείται από το Facebook ή το Instagram, ούτε χορηγείται ή με άλλον τρόπο κυρώνεται ή σχετίζεται με το Facebook ή το Istagram.

14. Αποδοχή των όρων – Συναίνεση: Η συμμετοχή στον παρόν Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του παρόντος. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι η λειτουργία της ως άνω σελίδας της Εταιρείας δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου. Γενικότερα, η συμμετοχή στον Διαγωνισμό μπορεί να τύχει μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες τόσο του εν λόγω διαδικτυακού τόπου κοινωνικής δικτύωσης όσο και της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της Εταιρείας, η οποία δεν υπέχει καμία ευθύνη για όλους τους ανωτέρω λόγους. Εάν αποδειχθεί ότι κάποιος συμμετέχων έχει αναδειχθεί νικητής παραβιάζοντας τους όρους του παρόντος, με απατηλά μέσα, δεν θα του απονεμηθεί το δώρο του ή θα χάνει αυτοδικαίως κάθε δικαίωμα κατοχής του, η δε Εταιρεία στην περίπτωση αυτή επιφυλάσσεται παντός δικαιώματος της εναντίον του εν λόγω συμμετέχοντα.

15. Πνευματικά Δικαιώματα: Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Εταιρείας, του Facebook και του Instagram και απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει αυτών με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του δικαιούχου.
16.-Δημοσιότητα όρων διαγωνισμού: Oι όροι του παρόντος Διαγωνισμού θα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.docaofficial.com καθ' όλη την διάρκεια του διαγωνισμού.

17. Επιφύλαξη δικαιώματος τροποποίησης: Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους του διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, να παρατείνει ή να συντομεύει τη διάρκειά του Διαγωνισμού και χωρίς προειδοποίηση.

18. Δικαιοδοσία - Εφαρμοστέο Δίκαιο: Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με τον παρόν Διαγωνισμό θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών και θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο.

19. Δημοσιότητα όρων διαγωνισμού: Oι όροι του παρόντος Διαγωνισμού θα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.docaofficial.com καθ' όλη την διάρκεια του διαγωνισμού.